قیمت

عضویت نقره ای عضویت طلایی
راه اندازی عضویت رایگان رایگان
عضویت استاندارد رایگان
عضویت طلایی 1 ماهه دلار15.00
عضویت طلایی 3 ماهه دلار30.00
عضویت طلایی 6 ماهه دلار60.00
عضویت طلایی 12 ماهه دلار100.00
ترکیب بسته رایگان رایگان
گرفتن عکس از محصولات رایگان رایگان
نگه داری در انبار 30 روز رایگان 90 روز رایگان
هزینه نگه داری در انبار به ازای هر کیلوگرم در ۳۰ و ۹۰ روز دلار0.20 دلار0.20
حداکثر دوره انبار کردن 30 روز 90 روز
درصد هزینه در صورت خرید ما برای شما %10 %8
کیلوگرم عضویت نقره ای عضویت طلایی
0.5 کیلوگرم دلار.17.00 دلار.13.00
1 کیلوگرم دلار.23.00 دلار.20.00
1.5 کیلوگرم دلار.34.00 دلار.30.00
2 کیلوگرم دلار.46.00 دلار.40.00
2.5 کیلوگرم دلار.57.00 دلار.50.00
3 کیلوگرم دلار.69.00 دلار.60.00
3.5 کیلوگرم دلار.80.00 دلار.70.00
4 کیلوگرم دلار.92.00 دلار.80.00
4.5 کیلوگرم دلار.102.00 دلار.90.00
5 کیلوگرم دلار.115.00 دلار.100.00
5.5 کیلوگرم دلار.126.00 دلار.110.00
6 کیلوگرم دلار.138.00 دلار.120.00
6.5 کیلوگرم دلار.149.00 دلار.130.00
7 کیلوگرم دلار.160.00 دلار.140.00
7.5 کیلوگرم دلار.170.00 دلار.150.00
8 کیلوگرم دلار.184.00 دلار.160.00
8.5 کیلوگرم دلار.192.00 دلار.170.00
9 کیلوگرم دلار.200.00 دلار.180.00
9.5 کیلوگرم دلار.215.00 دلار.190.00
10.0 کیلوگرم دلار.230.00 دلار.200.00
11 کیلوگرم دلار.250.00 دلار.220.00
12 کیلوگرم دلار.276.00 دلار.240.00
13 کیلوگرم دلار.298.00 دلار.260.00
14 کیلوگرم دلار.322.00 دلار.280.00
15 کیلوگرم دلار.345.00 دلار.300.00
16 کیلوگرم دلار.368.00 دلار.320.00
20 کیلوگرم دلار.460.00 دلار.400.00